lart.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Viac informácií o Cookies.

Umelecký životopis

Lucia Rubeljová sa narodila v Starej Ľubovni, do rodiny so štyrmi deťmi ako najstaršia dcéra. Záujem o umenie sa u nej prvý krát objavil po tom, ako jej starý otec vystrúhal tesársku ceruzku, ktorou už ako trojročná nakreslila svoje "juvenílie" na kartónový papier. Od tej doby sa stali jej vernými spoločníkmi farbičky, ktorými upúšťala uzdu svojej fantázii a to nielen na papier, ale jej výtvory bolo možné bádať aj na stenách v dome jej zbožňovanej starej mamy. Umenie jej natoľko učarovalo, že na rozdiel od svojich rovesníkov uprednostnila  pred detskou plastelínou modelársku hlinu, z ktorej dokázala vykúzliť možné aj nemožné.

Už pri prvej tvorbe si umelecký potenciál všimli jej rodičia, ktorý ju s nádejou, že sa z nej raz stane sochárka, prihlásili do základnej umeleckej školy. Počas štúdia na umeleckej škole sa Lucii podarilo zúročiť svoj talent účasťou na rôznych výtvarných súťažiach, v ktorých sa neraz umiestnila na prvých priečkach. Medzi jej najvýraznejšie úspechy  patrí udelenie Strieborného pásma v celoeurópskej súťaži. 

Počas štúdia na základnej škole získala prvé miesto v súťaži o ilustrovanie knihy v rámci literárno - dramatickej činnosti a zároveň sa stala aj ilustrátorkou školského časopisu.

Po skončení základnej školy absolvovala talentové skúšky na Strednú Umeleckú Školu v Kežmarku, kde skončila vo výberovom konaní ako prvá, avšak po uvážení svojich cieľov, predávať umenie ďalším generáciám a motivovať k nemu najmenších, ju cesta zaviedla na umelecky zameranú Pedagogickú a Sociálnu Akadémiu, kde počas štúdia vytvorila okrem iných didaktických pomôcok aj veľkú knihu ilustrácií a taktiež umelecky spríjemnila  prostredie v podobe maľovania obrazov na steny budov. Svoje prvé obrazy predala ešte pred dovŕšením osemnástich rokov.

Po dovŕšení dospelosti a ukončení školy sa venovala maľovaniu len pre vlastné potešenie.V tom čase vznikli menšie formáty ako „Prechádzka ohňom a ľadom" alebo "Východ z Labyrintu" .

Prvým impulzom venovať sa maľbe naplno, sa stal okamih, keď svoje diela náhodne predostrela jednému zo svojich súčasných odberateľov, ktorý ju požiadal o namaľovanie obrazu. Maľba mala byť abstraktná a vychádzať z jej čistej kreativity a nápadu. Vznikol obraz "Oheň ", ktorý v nej prehĺbil vášeň k umeniu a túžbu po novej tvorbe.

 Práve v tomto období vznikli diela ako: „ Nemožný dotyk korún, Stretnutie planét, Sailing on the fire a Paríž. Luciu motivovali odberatelia a obdivovatelia jej umenia natoľko, že sa rozhodla podeliť o svoje diela a ukázať ich “live” na svojej prvej vernisáži, ktorá sa konala v Indonézskej obchodnej komore so špeciálnym hosťom, ktorým nebol nik iný ako Indonézsky veľvislanec, klincom programu bolo slávnostné odovzdávanie obrazu “Lights of Bratislava”. Ďalej nasledovala vernisáž v nočnom ICON clube, ktorá nebola poslednou, pretože krátko na to, Luciine diela zaujali autora knihy Demon chlast I., kde boli použité ako ilustrácie, zároveň bola autorkou titulnej strany knihy, čo smerovalo ku krstu knihy a k ďalším výstavam obrazov a to v Chateau Gbeľany, a neskôr v Bratislavskej Umelke. Momentálne prebieha príprava krstu pokračovania knihy, ktorá bude opäť plná Luciinych ilustrácii a určite nebude chýbať ani obálka s jej maľbou a zahájenie krstom a výstavou obrazov. Okrem iného v rovnakom období bude prebiehať vernisáž so zahájením v prietoroch L'art Baru, kde autorku inšpirovala zvláštna náhoda,  kde sa názov podniku L'art a jej webu Lart.sk zhodovali...

Luciine diela sa od iných tvorcov umenia odlišujú najmä rozmanitosťou v štýle tvorby umeleckej výpovede. V jej tvorbe je cítiť silný temperament, 

predovšetkým v podobe abstraktného vnímania a častých variácií ohňa a červenej. Jej pestrú tvorbu si v súčasnosti vychutnávajú nie len jej priatelia, známi, ale aj širšia verejnosť.  

Luciinou najväčšou motiváciou sú pozitívne spätné väzby odberateľov a nadšenie okolia z jej umenia, z čoho sa odráža aj Luciin nevyčerpateľný entuziazmus do maľovania.


Rubeljová Lucia was born in Stará Lubovňa, into a family with four children as eldest daughter. Her first interest in the art appeared after her grandfather reamed carpenter's pencil that already as a three years old child drew her "juvenile" on cardboard paper. Since then they became her trusty companions to which she has loosen the bridle of her imagination and not drawing just on a piece of paper, but her creativity was possibly seen also on the walls in the house of her adored grandmother. The art enchanted her so much that unlike her peers she used for modelling not children's usual play dough but the modelling clay from which she was able to create the variety of the possible and the impossible.

Yet at the first creations her parents noticed her artistic potential and hoping she would become a sculptor they put her to an Elementary Artistic Grammar School. During her studies Lucia managed to capitalize on her talents by participating in various art competitions where she often placed on the first places. Among her most significant achievements includes the award of the Silver band in the pan-European competition. While attending elementary school she won the first price in the competition in illustrating a book within literary - dramatic activity and also became the school magazine illustrator. After finishing elementary school she successfully passed aptitude tests at the Secondary School of Arts in Kežmarok, where she finished in a competition as winner, but after considering her goals, to sell art to future generations and motivate the youngest, her route was redirected to the Pedagogical and Social Academy in Prešov where she has created among others teaching aids a large book of illustrations, as well as her contribution by creating a very pleasant, artistically environment in the form of wall paintings on buildings. After reaching an adulthood and the termination the secondary school she was drawing for own joy. During that time where created smaller formats such as "Walk through the fire and ice" or "Exit from the Labyrinth".

The first impulse for being fully employed by drawing was the moment when she has shown her art by a chance to one of her current client, who has asked her to draw a painting for him. The painting was supposed to be abstract and based on her pure creativity and ideas. She made an artistic painting "Fire" which deepened her passion for art and a desire for new art work. It is in this period that where created other pictures such as “The impossible touch of the crowns”, “Meeting planets”, “Sailing on the fire” and “Paris” which amazed one of her biggest current client who was the curator of the art exhibition at the same time who motivated her for more work and to improve herself.

Lucia’s art work distinguishes out from other artists in particular diversity in style of artistic work statement. Within her art work we can feel a strong temperament, especially in the form of an abstract perception and frequent variations of fire and red colour, based on her Croatian origin. From the variety of her art work are currently enjoying not only her friends, acquaintances, but also the wider public. Lucia's greatest motivation is the positive feedback of customers and enthusiasm of her surrounding from her art of which reflected Lucia's inexhaustible enthusiasm for painting.