lart.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Viac informácií o Cookies.

Ochrana osobných údajov

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.  Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia  účelu spracovania , minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.

Rešpektujeme vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovánie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytuhete

Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby

 • súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z platnej legislatívy.
 • súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
 • súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať..

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva:

 1. právo súhlas kedykoľvek odvolať,
 2. právo prístupu k  svojim osobným údajom,
 3. právo žiadať o ich opravu,
 4. právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu,
 5. právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),
 6. právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov,
 7. právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 8. právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
 9. zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov.
 10. Smernica, ktorou sa riadia tieto zásady pre spracovanie a ochranu osobných údajov, nájdete na tomto odkaze: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf
AUTORSKÉ PRÁVA MÁ AUTOR DIELA
AUTOR MÔŽE SVOJE DIELA OPAKOVAŤ
LIMITOVANÁ EDÍCIA DIELA NA OBJEDNÁVKU S CERTIFIKÁTOM O JEDINEČNOSTI OZNAČENÁ 1/1, URČUJE ŽE AUTOR NESMIE DIELO OPAKOVAŤ A VY STE JEHO JEDINÝM VLASTNÍKOM
POŽIADAVKA NA LIMITOVANÝ OBRAZ S CERTIFIKÁTOM O JEDINEŇOSTI SA DOHADUJE PÍSOMNOU FORMOU PRI REALIZÁCII OBJEDNÁVKY